Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Υπηρεσίες
Επιχειρηματική δικτύωση
Υπηρεσία προώθησης της επιχειρηματικότητας και του δικτύου συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις των επιλέξιμων περιοχών ... (περισσότερα)
Θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας
Υπηρεσία προώθησης και υποστήριξης των επιχειρήσεων της θερμοκοιτίδας ... (περισσότερα)
Εξ' αποστάσεως κατάρτιση (e-learning)
Το εξ'αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης προσβλέπει στην κατάρτιση μεικτού τμήματος μελλοντικών επιχειρηματιών, και των δύο εταίρων, σε αντίκειμενα αιχμής ... (περισσότερα)
Εταίροι
Εταίρος Ελλάδας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παράρτημα Σερρών ... (περισσότερα)
Εταίρος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας
Κέντρο Ανάπτυξης Νοτιο-Ανατολικής Περιφέρειας ... (περισσότερα)